Vedení účetnictví

Zodpovídáme za vedení účetnictví vaší firmy v souladu s platnou legislativou, sledujeme za vás veškeré změny a novinky v legislativě v této oblasti.

Nabízíme:

 • průběžné nebo jednorázové zpracování účetnictví
 • kontrola účetních dokladů po formální stránce
 • vedení účetních knih (hlavní kniha, pokladní kniha, dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky, atd.)
 • zpracování účetní závěrky (zpracování účetní výkazů - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce)
 • účetní poradenství, metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta, odborné konzultace
 • zpracování vnitropodnikových směrnic (oběh účetních dokladů, pokladní operace, provádění inventarizací, odpisový plán, časové rozlišování, evidence zásob, atd.)
 • zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • příprava účetnictví k auditu
 • zastupování při kontrole na finančním úřadě
 • zpracování všech daňových přiznání dle registrace klienta
 • zpětná rekonstrukce účetnictví

Mzdová a personální agenda

Nabízíme úplné zpracování mzdové agendy a zastupování klienta na příslušných úřadech. Sledujeme za vás změny a novinky v legislativě a zodpovídáme za jejich zapracování do Vašeho mzdového účetnictví.

Nabízíme vedení personální agendy.

Jedná se o zabezpečení zejména těchto činností:

 • výpočet mezd zaměstnanců
 • poskytnutí veškerých aktuálně platných formulářů, dokumentů a smluv dle potřeby klienta
 • vyhotovení všech výstupních sestav a jejich předání klientovi
 • rekapitulace mezd
 • výplatní pásky
 • výčetky
 • žádosti o vrácení vyplacených daňových bonusů včetně podání
 • příkazy k úhradě bezhotovostních plateb
 • zápočtové listy
 • mzdové listy
 • ověření náležitostí všech dokladů podávaných na úřady vč. jejich podání
 • vypracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • roční výpočty daní zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů pro finanční úřad
 • archivace dokumentů
 • zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, ukončení pracovního poměru
 • výpočet srážek ze mzdy u zaměstnanců a komunikace s exekutory
 • vedení evidence zaměstnanců
 • komunikace a zastupování klientů při kontrolách na finančním úřadu, OSSZ, zdravotních pojišťovnách

Daňová evidence

 • kompletní vedení daňové evidence
 • vedení peněžního deníku
 • vedení pokladní knihy
 • vedení majetku
 • vedení pohledávek a závazků
 • zpracování roční závěrky včetně přiznání a přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • záznamní povinnost a přiznání k DPH, současně u klientů, neplátců daně z přidané hodnoty, sledujeme, zda jejich obrat za 12 bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl zákonnou mez

Daně – zpracování daňových přiznání

Poskytujeme daňové poradenství, sestavíme za vás všechny druhy daňových přiznání. Nabízíme daňový dohled během celého roku včetně uplatnění daňové optimalizace. Zároveň také zajišťujeme zastupování klienta v daňovém řízení s finančními úřady.

 • daň z příjmů
 • daň z přidané hodnoty (DPH) včetně zpracování kontrolního hlášení
 • silniční daň
 • daň z nemovitých věcí
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • zastupování klienta na finančním úřadě

Finanční analýza

Nabízíme vypracování finanční analýzy, která poskytne základní informací o finančním zdraví vaší firmy, tj. zejm.

 • v jakém stavu se podnik nachází (včera a dnes)
 • co můžete očekávat od budoucnosti

Součástí vypracované finanční analýzy bude:

 • analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových)
  1. analýza trendů (horizontální analýza) – porovnává změny ukazatelů v časové řadě
  2. procentní rozbor (vertikální analýza) – posuzuje strukturu majetku a zdrojů (kapitálu)
 • analýza poměrových ukazatelů
  1. rentability
  2. aktivity
  3. zadluženosti a finanční struktury
  4. likvidity
  5. provozní činnosti
  6. kapitálového trhu
 • analýza cash flow
 • analýza rozdílových ukazatelů - fondů (čistý pracovní kapitál, peněžní prostředky, zásoby, pohledávky, atd.)
 • analýza vývoje zisku
 • celkové shrnutí výsledků provedené finanční analýzy a návrhy finanční strategie

Manažerské účetnictví

Zpracujeme pro vás podle konkrétních podmínek vaší společnosti a vašich požadavků návrh systému podnikového manažerského účetnictví, které je jedním ze základních nástrojů a zdrojem informací pro úspěšné finanční řízení firmy. Pomůžeme Vám s jeho implementací.

Prostřednictvím systému manažerského účetnictví budete schopni získat a řešit:

 • informace o struktuře nákladů
  1. v druhovém členění
  2. v účelovém členění (střediskové účetnictví, přímé a režijní náklady, fixní a variabilní, prvotní a druhotné náklady)
 • informace o výkonech
 • informace o vnitropodnikových útvarech (nákladovost, výkonnost, ziskovost, ztrátovost, rentabilita, atd.)
 • kalkulační systémy (kalkulace)
 • útvarové odpovědnostní řízení (stanovení ekonomických kritérií řízení podnikových útvarů, rozsah decentralizace pravomocí a odpovědností)
 • kontrolu veškerých nákladů
 • tvorbu podnikových rozpočtů a plánů